top of page

Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden bij de workshops van SPROOKJESenzo… 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops en cursussen georganiseerd door Sprookjesenzo. 

Artikel 1 Inleidende bepaling. 
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Sprookjesenzo = Sprookjesenzo, gevestigd te Schiedam, -Grevelingenstraat 44- 3114WB -Schiedam , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 24466603 . Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke(email) of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Sprookjesenzo .Hierdoor verbindt Sprookjesenzo zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Sprookjesenzo aangeboden en door Sprookjesenzo georganiseerde workshop/cursus. Participant = De partij met wie Sprookjesenzo een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst. 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Sprookjesenzo. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij een aanmelding van / door een minderjarige is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.Bij groepen groter als 15 personen dient voor extra menskracht gezorgd te worden door participant of men kan Sprookjesenzo hiertoe opdracht geven. 

Artikel 3 Betaling. 
Groepen en naschoolse lessen : *U ontvangt van ons een factuur .Voorafgaand aan de workshop /een week voor het einde van een lessenserie , dient het volledige bedrag overgemaakt te zijn op rekeningnummer [817317112] t.n.v. SPROOKJESENZO/ M.Groeneweg te Schiedam o.v.v. factuurnummer ,datum en locatie workshop.Bij het niet nakomen van deze betaling binnen de afgesproken termijn nemen wij contact met U op en krijgt U een herinnering .Daarna berekenen wij (als de rekening nog niet binnen 14 dagen na de workshop(s)betaald is )een wettelijke rente van 8% bovenop het te betalen bedrag .Mocht de factuur na een periode van 7 dagen na de workshop nog niet betaald zijn ,dan zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. 
Er wordt betaald per ingeschreven persoon/groep (ongeacht wel/niet aanwezig) 
Individueel: *U ontvangt van ons een factuur .Bij een persoon is betaling mogelijk tijdens de eerste bijeenkomst van de workshop. 
Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant. 

Artikel 4 Wijzigingen door Sprookjesenzo. 
Sprookjesenzo heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop/cursus. 
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Sprookjesenzo zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. 
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Sprookjesenzo aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. 
Indien de oorzaak van de wijziging aan Sprookjesenzo kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Sprookjesenzo. 
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid. Sprookjesenzo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus. Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Sprookjesenzo. 
Eventuele schade wordt door Sprookjesenzo vergoedt ,tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Sprookjesenzo is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat: - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant. - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken. - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Sprookjesenzo zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Sprookjesenzo aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursussom. 

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Sprookjesenzo van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant. 

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling. Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Daar zijn echter kosten aan verbonden. De kosten voor de participant zijn als volgt: Tot 14 dagen voor de workshop/cursus geen kosten. Vanaf de 14e tot de 7e dag voor de workshop/cursus 25% van de workshop/cursussom. Vanaf de 7e dag tot de dag voor de workshop/cursus 75% van de workshopsom. Op de dag van de workshop/cursus 100% van de workshop/cursussom . Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sprookjesenzo voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom. 

Artikel 8 Klachtenbehandeling. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Sprookjesenzo, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Sprookjesenzo. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie. 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

bottom of page